Piper909's Carnival of Light

O xein, angellein Lakedaimoniois hoti teide...